TriebelWaffenwerkzeuge
Aufrufe
vor 3 Jahren

Seater Heads - Geschoßsetzstempel

  • Text
  • Setzstempel
  • Head
  • Grains
  • Caliber
  • Barnes
  • Lapua
  • Nosler
  • Berger
  • Hornady
List of available seater heads for original Triebel Reloading Tools

Caliber Type Bullet

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 8,2/323 R45 Brenneke TOG 181,0 11,73 8,2/323 R45 Brenneke TOG 220,0 14,20 8,2/323 TAG Brenneke TAG 8,2/323 KS FOX FOX Classic Hunter 160,0 10,37 8,2/323 KS FOX FOX Classic Hunter 180,0 11,66 8,2/323 KS H&N KS Blei 8,2/323 R100 Hornady Match BTHP 196,0 12,70 8,2/323 R50 Lapua Naturalis 181,0 11,70 8,2/323 R50 Nosler Ballistic Tip 180,0 11,66 8,2/323 Nosler Partition 200,0 12,96 8,2/323 R50a Nosler Accubond 200,0 12,96 8,2/323 KS RB Reichenberg HDB 139,0 9,00 8,2/323 KS RB Reichenberg HDB 180,0 11,66 8,2/323 R75 RWS HMK 196,0 12,70 8,2/323 R62 Swift A-Frame 200,0 12,96 8,2/323 R62 Sierra MatchKing 200,0 12,96 8,2/323 R50 Woodleigh 64F 200,0 12,96 8,5/338 R90 Barnes TTSX 160,0 10,40 8,5/338 R90 Barnes TTSX 185,0 12,00 8,5/338 R90 Barnes TTSX 210,0 13,61 8,5/338 R90 Barnes Barnes X 160,0 10,40 8,5/338 R90b Barnes LRX 250,0 16,20 8,5/338 R65 Barnes Triple Shock 225,0 14,60 8,5/338 R65 Barnes Triple X 185,0 12,00 8,5/338 R200 Berger Hybrid OTM 300,0 19,44 8,5/338 R200 Berger OTM Tactical 250,0 16,20 8,5/338 R200 Berger Elite Hunter Hybrid 300,0 19,44 8,5/338 KS Rap Cutting Edge ESP Raptor 200,0 12,96 8,5/338 R110 Cutting Edge 265 265,0 17,17 8,5/338 R110 Cutting Edge 265 MAX 265,0 17,17 8,5/338 R200 Cutting Edge M338 252 252,0 16,33 8,5/338 R55 Cutting Edge ER D176 Raptor 176,0 11,40 8,5/338 R55 Cutting Edge 260 Maximus 260,0 16,85 8,5/338 R55 Cutting Edge ER D225 CI 225,0 14,58 8,5/338 R55 Cutting Edge ER D185 CU TSG Raptor 185,0 12,00 10

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 8,5/338 R80 Cutting Edge ER D 225 CI 225,0 14,58 8,5/338 R90c Cutting Edge 260 Maximus 260,0 16,85 8,5/338 KS FOX FOX Classic Hunter 210,0 13,61 8,5/338 R100 Hornady SST 225,0 14,60 8,5/338 R37 Hornady TMR 220,0 14,50 8,5/338 R200 Hornady A-Tip 300,0 19,44 8,5/338 R125 Hornady ELD X 230,0 14,90 8,5/338 R90b Hornady ELD X 270,0 17,50 8,5/338 R90b Hornady ELD Match 33381 285,0 18,89 8,5/338 R125 Jaguar Classic 178,0 11,50 8,5/338 R110 Lapua Scenar 300,0 19,44 8,5/338 R125 Lapua Scenar OTM 250,0 16,20 8,5/338 R150 Lapua Naturalis 231,0 15,00 8,5/339 R200 Lapua OTM Scenar 300,0 19,44 8,5/338 R110 Mayerl Koch/Schneider (Mayerl?) 187,0 12,11 8,5/338 KJG, MJG Möller KJG, MJG alle alle 8,5/338 R50 Nosler BT 180,0 11,70 8,5/338 R65 Nosler Accu Bond 225,0 14,60 8,5/338 R65 Nosler BT 200,0 13,00 8,5/338 R65 Nosler Partition 225,0 14,58 8,5/338 R80 Nosler AccuBond 250,0 16,20 8,5/338 R90 Nosler AccuBond 225,0 14,58 8,5/338 R90 Nosler AccuBond 200,0 12,96 8,5/338 R90 Nosler AccuBond 300,0 19,44 8,5/338 R100 SO Nosler Competition 300,0 19,44 8,5/338 R90 Nosler E-Tip 200,0 12,96 8,5/338 R200 Rocky Mountain Bullets RBTAT 325,0 21,06 8,5/338 R110 Sierra Match King 250,0 16,20 8,5/338 R125 Sierra Match King 300,0 19,44 8,5/338 R65 Sierra Game King 215,0 13,90 8,5/338 R90b Speer Grand Slam 225,0 14,60 8,5/338 R200 SSD Flying Dutchman 236,0 15,29 8,5/338 R90b Styria Arms Aero SOLR 270,0 9/357 TMF 157,4 10,20 11

Erfolgreich kopiert!

© Copyright 2017.Triebel Waffenwerkzeuge GmbH. Alle Rechte